Test FUS

Obniżający się poziom fundamentalnych umiejętności ruchowych uczniów w przekroju całego świata, jednocześnie niska powszechność ich monitorowania, wskazują na potrzebę skierowania większej uwagi na proces ich nauczania i uczenia się w czasie lekcji wychowania fizycznego również i w Polsce. Stąd nasz zespół opracował nowy, oryginalny test do oceny fundamentalnych umiejętności ruchowych dostosowany do warunków polskich szkół, umożliwiając monitoring tych umiejętności od klasy pierwszej po ósmą szkoły podstawowej - Test Fundamentalnych Umiejętności Ruchowych w Sporcie (FUS).
blog post image

Test FUS

Test Fundamentalnych Umiejętności Ruchowych w Sporcie (FUS) pozwala ocenić kompetencję ruchową ucznia, bazując na ocenie wykonania 6 różnych zadań ruchowych (sportowych), którymi są: bieg przez płotki, skoki przez skakankę, przewrót w przód, kozłowanie w ruchu, rzut i chwyt piłki oraz strzał i przyjęcie piłki. Doboru zadań dokonano w oparciu o najnowsze badania naukowe, wieloletnie doświadczenia ekspertów oraz warunki polskich szkół, natomiast myślą przewodnią testu jest wspieranie zrównoważonego rozwoju umiejętności ruchowych fundamentalnych dla aktywnego i zdrowego stylu życia.

Logotyp Końcowy (czarny)

Zasady oceniania

Ocena danej umiejętności opiera się na zidentyfikowaniu poprawności wykonania 5 komponentów składających się na tę umiejętność. Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy dany komponent został wykonany zgodnie z zadanym kryterium, natomiast 0 punktów, gdy kryterium nie zostało spełnione. Punkty przyznawane są tylko wtedy, gdy nauczyciel jest pewien, iż dane kryterium zostało spełnione. Stopień opanowania danej umiejętności ustala się na podstawie próby, w której uczeń uzyskał większą liczbę punktów. W przypadku, kiedy w obu próbach wynik punktowy jest taki sam, wynik końcowy ustala się na podstawie punktacji z próby pierwszej. Oceny (przyznawanie punktów) danego zadania dokonuje się po zakończeniu testowania, wykorzystując program komputerowy czy aplikację do odtwarzania filmów. Nagrania  odtwarza się w tempie rzeczywistym. W sytuacjach, w których pojawiają się wątpliwości można dokonać analizy poklatkowej. Fakt ten powinien być odnotowany w arkuszu oceny.

 Ds C5641 1

Fundamentalną umiejętność ruchową w teście FUS uznaje się za:

- w pełni opanowaną, gdy uczeń wykonał wszystkie komponenty umiejętności zgodnie z zadanym kryterium (uzyskał 5 pkt.);
- bliską pełnego opanowania, gdy uczeń nie wykonał tylko jednego komponentu zgodnie z zadanym kryterium (uzyskał 4 pkt.);
- elementarnie opanowaną, gdy uczeń wykonał trzy, czyli większość komponentów składających się na daną umiejętność zgodnie z zadanym kryterium (uzyskał 3 pkt.),
- nieopanowaną, gdy uczeń wykonał poprawnie tylko dwa lub mniej komponentów danej umiejętności zgodnie z zadanym kryterium (uzyskał 2 pkt. i mniej).

 Ds C5349 1

Kompetencję ruchową ocenia się na podstawie stopnia opanowania poszczególnych umiejętności ruchowych i przyjmuje ona cztery poziomy:

- doskonałości ruchowej, gdy uczeń opanował wszystkie oceniane umiejętności w pełni (za każdą otrzymał 5 pkt.) lub opanował wszystkie za wyjątkiem jednej umiejętności, która jest bliska opanowania (4 pkt.);
- zadowalającej kompetencji ruchowej, gdy uczeń jest co najmniej bliski opanowania każdej ocenianej umiejętności w pełni (uzyskuje 4 pkt.), jednocześnie nie spełnia wymogów założonych dla poziomu doskonałości ruchowej;
- bazowej kompetencji ruchowej, gdy uczeń elementarnie opanował wszystkie oceniane umiejętności (za każdą uzyskał 3 pkt.), jednocześnie nie spełnia wymogów założonych dla poziomu doskonałości ruchowej i zadowalającej kompetencji ruchowej;
- niewystarczającej kompetencji ruchowej, wtedy gdy wykonanie umiejętności nie spełnia wymogów założonych dla poziomu doskonałości ruchowej, zadowalającej kompetencji ruchowej oraz bazowej kompetencji ruchowej.

Szczegółowy opis wykonania prób i oceny znajdziecie Państwo w przewodniku, który można pobrać w górnym prawym rogu strony głównej.

 Ds C5644 1